Book a meeting

Sosial samhandling

Sosial samhandling er et spennende område fordi ny teknologi oppnår opp for helt nye måter å tenke samhandling på. Samhandling anvendes ofte i forbindelse med større medlemsorganisasjoner, åpne innovasjonsprosesser, support, markedsføring og ulike former sosiale nettverk. Noen forbinder samhandling med "Facebook" type funksjonalitet, og ofte handler det om knytte kjente og ukjente relasjoner sammen, for å kunne oppfylle felles mål.

graphstore

Når prosesser flyttes fra møterommet til web

OBOS styrerommet

Når flere bidragsytere kan samles på et felles sted, men uten å være fysisk tilstede, er det flere organisasjoner som opplever økt effektivitet, store besparelser og bedre samhandling. Her finnes det mange eksempler, men et område som er mye brukt er virtuelle styremøter i f.eks. sameier, borettslag, velforeninger, samt andre mindre organisasjoner. OBOS tilbyr denne tjenesten til sine kunder. For denne typen styrer er det viktig å samle all informasjon på et sted med god tilgang til historikk og kontinuitet, fordi slike styrer ofte skifter bidragsytere. En virtuell samhandlingsløsning gjør at styremedlemmene for tilgang til alt de trenger til styrearbeidet på ett sted. Virtuelle møter kan avholdes og følgende tjenester er tilgjengelig til enhver tid;

  • Regnskapstall og rapporter.
  • Funksjoner som e-post og arkiv.
  • Elektronisk innkalling og protokoll, noe som gjør styrearbeidet enklere og sikrer at viktige dokumenter er lett tilgjengelig også for kommende styrer.
  • Tilgang til boligselskapets nøkkelopplysninger og dokumenter, for eksempel vedtekter, husordensregler og årsberetninger.
  • Informasjon om forsikringer.
  • Nyheter
  • Tips til nyttige kurs.

Innovasjonsprosesser - rangering av ideer og forslag

suggestions

I Webnodes er vi helt avhengig av å fostre innovasjon. Innovasjon kan være så enkelt som å gjøre kjente ting på ukjent måte. Utfordringen er at en person alene ofte innoverer dårlig. Det er mer sannsynlig at innovasjon oppstår når flere bidragsytere samhandler om å skape innovasjon. Mennesker innoverer best på ulike tidspunkt og i ulike situasjoner, derfor må slike prosesser være tilpasset enkeltmenneskene som bidrar i prosessen.

Da er weben et ideelt verktøy. Her kan folk bidra med forslag og ideer, når og hvor det passer de best. Webnodes teknologien er et resultat av en slik prosess satt i system over tid. Alle bidragsytere i vårt økosystem som daglig sitter med kunder og løser problemer og utfordringer for disse, er potensielle og viktige bidragsytere til at vår teknologi stadig blir bedre. Uten deres tilbakemeldinger og forslag til løsninger og forbedringer, er vi helt overbevist om at Webnodes ikke hadde vært der vi er i dag.

Slike «åpne innovasjonsprosesser» kan tilpasses til din organisasjons behov og utfordringer. Den kan også være mer lukket for et utvalgt antall bidragsytere, men prinsippene er de samme som er beskrevet over.

Sosial Samhandling for kollektive måloppnåelser

goaktive

Sosial Samhandling kan f.eks. brukes som motivasjon for ansatte til å nå egne personlige mål, samtidig som dette kollektivt sett bidrar til at organisasjonen også når sine mål.

GoAktive er et system for ansatte til å registrere egentrening. Applikasjonen er flittig brukt i mange bedrifter og organisasjoner i dag. Systemet gir de ansatte treningshistorikk og poeng ved hjelp av grafisk fremstilling. Ansatte kan sammenligne sin egen innsatts med andres osv. Dette skaper en liten intern konkurranse som premieres i bedriften. Bedriften på sin side er forpliktet til å bidra med penger for hvert treningspoeng de ansatte loggfører i løsningen. Disse pengene går til forebygging av kreft. Resultatet er fantastisk for alle parter. De ansatte får bedre helse, GoAktive for betydelige pengesummer til kreftsaken, og bedriftene opplever mindre sykefravær.

Applikasjonen er bygget på Webnodes teknologi og er et godt eksempel på en type applikasjons som man vanligvis ville ha utviklet fra scratch, men når man benytter Webnodes rammeverket som utviklingsverktøy sparer man mye tid og for masse gratis funksjonalitet med på kjøpet.

Social Graph teknologi

social graph

De fleste eksemplene som nevnes over kan implementeres med enkle relasjonsbaserte databaser, som Webnodes støtter. Men for mer «facebook» type funksjonalitet der en ønsker å finne relasjoner mellom «venners venner», blir dette fort en veldig tung oppgave for tradisjonelle databaser å løse.

Webnodes er involvert i et IFU prosjekt med Forskingsrådet og Innovasjon Norge, der vi utvikler graph teknologi med sosial samhandling for et amerikansk e-læringsselskap. I deres system finnes det mer enn 4 millioner registrert brukere fordelt på lærere, elever, foresatte og alumni studenter. Disse kommer fra ca. 3 500 forskjellige skoler. Prosjektet går utpå å utvikle en samhandlings-plattform for bedre læring og kommunikasjon mellom de ulike brukerne, spesielt mtp lærer, elever og foresatte. Foruten e-læringsfunksjoner, omfatter dette enkle ting som; online tilgang til lærerplaner, lekser, eksamener, lærebøker etc. Men også mer avanserte søk som f.eks.; «basert på min profil; hvilke skoler og tilhørende stipender er tilgjengelige for meg å søke på?» 

Graph store er ment å kunne tilby en alternativ lagring av komplekse data, som er raskere å traversere gjennom ved store volumer og komplekse relasjoner/spørringer. Dette skal bli en integrert del av Webnodes samhandling, og som kan kjøre i samme servermiljø som resten av løsningen.